Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Lessentabel:

De lessentabel wordt hier vanaf midden april 2021 aangevuld.

Je wilt:

 • meer te weten komen over mens en samenleving?
 • psychologische, sociale en culturele debatten kunnen voeren?
 • over de actualiteit kunnen meespreken?
 • persoonlijke standpunten leren innemen en kunnen beargumenteren?
 • actief kunnen luisteren naar anderen?
 • nadenken over essentiële levensvragen?

Je hebt:

 • belangstelling voor menselijk sociale gedragingen en interacties;
 • creatief inzicht;
 • een eigen kijk op de wereld die je durft verder te ontwikkelen;
 • interesse in wereldculturen en maatschappelijk structuren;
 • culturele interesse en zin voor maatschappelijk engagement;
 • affiniteit voor de wereld van kunst en cultuur;
 • interesse voor de actualiteit.

In de derde graad (schooljaar 2023 – 2024) kan je doorstromen naar:

 • humane wetenschappen
 • welzijnswetenschappen (onder voorbehoud van goedkeuring programmatie)
 • taal- en communicatiewetenschappen (onder voorbehoud van goedkeuring programmatie en indien basisniveau voor talen voldoende hoog is)
 • economie – moderne talen (indien basisniveau voor talen voldoende hoog is en mits een instroomcursus voor economie te volgen)

Wat is het verschil met Humane wetenschappen?

Wat houdt Maatschappij en welzijnswetenschappen in?

Leerlingen uit de studierichting humane wetenschappen kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader

In het vak gedrags- en sociale wetenschappen staat de analyse van het individu centraal:  we bekijken niet enkel hoe een individu intra- en interpersoonlijk functioneert, maar ook hoe hij/zij in een groep en in de maatschappij functioneert. Leerlingen bestuderen verschillende theorieën uit de psychologie, de sociale psychologie en de sociologie. Binnen de vakken sociale wetenschappen (filosofie) en kunstbeschouwing worden cultuurfenomenen besproken. Zo krijg je een beeld van economie, waarden en normen, recht, politiek, media en kunst en de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.

In de tweede graad willen we je in de eerste plaats leren aspecten van mens en samenleving te observeren en te beschrijven. Je moet theoretische en abstracte leerinhouden kunnen verwerken. Idealiter kan je ook concrete voorbeelden uit je eigen leefwereld of de actualiteit linken aan de theoretische inzichten. Daarnaast leer je optimaal omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. Je zal niet alleen individueel, maar ook in groep een aantal opdrachten moeten uitvoeren.